Privacyverklaring

Privacyverklaring Reinbouwgroep B.V.

Reinbouwgroep B.V., gevestigd aan Industrielaan 8 te Dieren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onder Reinbouwgroep B.V. vallen dochterondernemingen Reinbouw B.V., gevestigd te Dieren en Olde Rikkert Bouw B.V., gevestigd te Almere.

Contactgegevens
Reinbouwgroep B.V.
Industrielaan 8
Postbus 24
6950 AA Dieren
www.reinbouw.nl
info@reinbouw.nl

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een ge√Įdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden hiervan zijn burgerservicenummer, naam en geboortedatum.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Reinbouwgroep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Foto
 • Handtekening
 • BSN
 • Identificatiedocument (paspoort/ID bewijs)
 • Nationaliteit
 • Opleidingsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die actief verstrekt zijn door bijvoorbeeld een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@reinbouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Reinbouwgroep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doelen:

 • voor de nakoming van een overeenkomst;
 • voor de afhandeling van uw verzoek om informatie of brochures;
 • voor de afhandeling van uw service-melding;
 • om uw sollicitatie te kunnen verwerken;
 • voor het versturen van digitale nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld;
 • voor het aanbieden en wijzigen van producten en/of diensten.

Reinbouwgroep B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende grondslagen:

 • noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met een betrokkene;
 • voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen;
 • toestemming van de betrokkene.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Reinbouwgroep B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Reinbouwgroep B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Reinbouwgroep B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reinbouwgroep B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@reinbouw.nl

Reinbouwgroep B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Reinbouwgroep B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@reinbouw.nl.